สินเชื่อ บ้าน / คอนโด ออมสิน

0 SHARES
------------------------------------------------------------

ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

จุดเด่นของบริการ
- เป็นรากฐานสำคัญ ของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี
- ส่งเสริมและช่วยสานฝัน ของท่านให้เป็นจริง
- ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

คุณสมบัติผู้ขอกู้
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
มีอาชีพและรายได้แน่นอน

วัตถุประสงค์การขอกู้
- ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
- ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
- ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
- ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่
- เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

วงเงินกู้
- ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีห้องชุด
- ไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ หรือไม่เกิน 70% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ กรณีซื้อห้องชุด
- ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

ระยะเวลาชำระเงินกู้
ไม่เกิน 30 ปี (และเมื่อรวมอายุผู้ขอกู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศธนาคาร

หลักประกันเงินกู้
ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด

หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
- สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

กรณีข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างบริษัท
- หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส
- สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษีเงินได้
- สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)
- กรณีมีรายได้อื่นๆ ให้แนบหลักฐานมาประกอบ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ
- สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
- งบการเงิน
- เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
- แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จรับเงินดาวน์
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
- ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

กรณีปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม
- สำเนาโฉนดที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส
- แผนที่ตั้งหลักประกัน
- แบบแปลน หรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร / ใบประเมินราคารายการซ่อมแซม
- สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา

กรณีไถ่ถอนจำนอง
- สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนที่ตั้งหลักประกัน
- สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองพร้อมสัญญาต่อท้าย
- หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ
- ใบเสร็จการผ่อนชำระเดือนสุดท้าย
- Statement การผ่อนชำระย้อนหลัง 1 ปี

0 SHARES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กด LIKE ติดตามข่าวสาร คอนโดและบ้าน ด้านล่างเลยจร้า ^__^

สินเชื่อบ้านกรุงศรี ปล่อยสินเชื่อคอนโด ด้วยวงเงินกู้เต็ม 100%
ไทยพาณิชย์ จับมือ AP จัดแคมเปญพิเศษ “AP FLEXI DAY”
AP – SCB ผนึกกำลังส่งข้อเสนอสุดพิเศษ AP FLEXI HOME
น้อมบุญขยายเวลาโปรฯ ยูโอบี กู้เต็ม 100% ดอกเบี้ย 0% ถึงสิ้นเดือนนี้
มานะ จิระนภากุล เผยข่าวดีรับสงกรานต์ ชวนเย็นใจคลายร้อนเป็นเจ้าของบ้านส...
สินเชื่อบ้าน, คอนโด / โปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน, คอนโด
ธอส. เสนอสินเชื่อ คืนความสุขผู้มีรายได้น้อย 1.5 - 5 ล้าน
ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ... เรื่องที่หลายๆคนมองข้ามไป

About admin